مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران - نماد: ماديرا(ماديران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/08 درمحل  تهران، بالاتر از ميدان ونک، خيابان خدامي، تقاطع خيابان آفتاب، پلاک 3، ساختمان شرکت صنايع ماشينهاي اداري ايران، طبقه منفي 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران442498141.38 %
بابک ثقفي690801912.16 %
اميررضا نسيري اميري60770065518.99 %
مظفر نسيري اميري60860859719.02 %
اميرعلي اميري61144165719.11 %
اميرمسعود اميري64387908620.12 %
جمع258496000080.78 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرمسعود اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرخ نسيري اميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک ثقفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وحدت ساساني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
اميرمسعود اميري0053224833اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
فرخ نسيري اميري0039660621اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بابک ثقفي4322771203اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت موتور و توربين اورانوس صنعت(سهامي خاص)10102708539اصلیهيربد جناب زاده0041268849عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت تجهيزات کامپيوتري ايران(سهامي خاص)10101301491اصلیمجيد هاشم الحسيني1285591429عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۰۷۰,۹۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۷۱۹,۲۱۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۷۱۹,۲۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۹,۲۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۳۷۰,۱۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵۳,۵۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۲۱۶,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۴۱۶,۶۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۳,۲۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,300 8,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت مورد تصويب و تنفيذ قرار گرفت. ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.