مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/03/31 شرکت سرمايه گذاري خوارزمي - نماد: وخارزم(خوارزمي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 درمحل  مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي به نشاني خيابان شيخ بهايي جنوبي ،شهرک والفجر ،خيابان ايران شناسي ،خيابان نهم ،شماره 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پاياپاي ملي10000 %
کارت ايران37750 %
اميد آيندگان سپهر100000 %
ساير سهامداران198775700.16 %
ساير صندوق هاي سرمايه گذاري1564922581.25 %
گروه سرمايه گذاري بانک مسکن7585837936.07 %
شرکت ارمان انديش رستاک10764762318.61 %
گروه مالي سپهر صادرات11939343809.55 %
ساير اشخاص حقيقي208770023416.7 %
موسسه توسعه همياري سپهر252329622720.19 %
جمع781637546862.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خدارحمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز اعتمادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايمان اسلاميان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيانوش همتيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توسعه همياري سپهر10100380468اصلیجواد فرشباف ماهريان1370541422رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
کارت ايران10101789579اصلیاميرمهدي امينيان0450080341عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
اميد آيندگان سپهر10103982139اصلیسيدرضا موسوي4132251381عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
آرمان انديشان رستاک10104045467اصلیغلامرضا دلشادي بزدي0730223361عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیداريوش عظيمي سجادي0040486710نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵,۷۰۵,۶۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۸۸,۸۹۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۸۸,۸۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۳۸,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۶۴۴,۵۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴۲,۴۰۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۴,۱۲۷,۰۵۸)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۲۷۵,۱۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۵۰,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه همياري سپهرحقوقیموسسه غیر تجاری10100380468اصلی
پاياپاي مليحقوقیسهامی خاص10101788578اصلی
کارت ايرانحقوقیسهامی خاص10101789579اصلی
اميد آيندگان سپهرحقوقیسهامی خاص10103982139اصلی
آرمان انديشان رستاکحقوقیسهامی خاص10104045467اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 27,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 4,900 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود