مشخصات
امضا کنندگان: [ Hossein Mohammad Pourzarandi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت بانک شهر - نماد: وشهر(شهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/04/31 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان مرکزي بانک شهر واقع در تهران ، ميدان فردوسي ، ساختمان مرکزي بانک شهر   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران - عمدتأ کارکنان شهرداريها78863370.05 %
جمع78863370.05 % 
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به   و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .