مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تامين سرمايه نوين - نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/02/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/10/09 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)177132علي سعيديعلي سعيدي0939670321رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)86180منصور کنعاني اميريمنصور کنعاني اميري2063472610نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)122539احمد بدرياحمد بدري0872249311عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ليزينگ اقتصاد نوين (سهام خاص)ليزينگ اقتصاد نوين (سهام خاص)276421سيدافضل موسويسيدافضل موسوي4283896349عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت سرمايه اقتصاد نوين (سهامي خاص)مديريت سرمايه اقتصاد نوين (سهامي خاص)389621داوود رزاقيداوود رزاقي0065301765عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين آتيه درخشان نوين (سهامي عام)تامين آتيه درخشان نوين (سهامي عام)464660فاقد نمایندهنيما محمدي تودشکي0077757726عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص)سرآمد صنايع بهشهر (سهامي خاص)301018محمدرضا مروجيمحمدرضا مروجي6359415682عضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
ولي نادي قمي