مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/08/05 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي شهرک والفجر خيابان ايران شناسي خيابان نهم پلاک 6 سالن همايش هاي سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مرضيه شيرالي101938701.02 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات 147064991.47 %
شرکت بانک انصار 191857911.92 %
ساير سهامدران388891383.89 %
صندوق سرمايه گذاري يکم کارگزاري بانک کشاورزي461711614.62 %
عبدالرضا شيرالي 752972027.53 %
صندوق رفاه و تامين آتيه 26174380926.17 %
جمع46618747046.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جواد بهزادي اصل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي قوام پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد کاظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد معظمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
فني و مهندسي جنوب تاسيسات10420196707اصلیاحمد نمازي2296681433نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مکانيک
کيش اويل10980154188سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
نوين مهر نود و دو10320898297اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشت10102424419سهامی خاصاصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه وعمران اراضي کشاورزي10101205450سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۶,۶۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶۱,۷۶۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۶۱,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۵۱,۷۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۱۵,۱۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۱۵,۱۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۱۵,۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فني و مهندسي جنوب تاسيساتحقوقیسهامی خاص10420196707اصلی
کيش اويلحقوقیسهامی خاص10980154188اصلی
نوين مهر نود و دوحقوقیسهامی خاص10320898297اصلی
خدماتي پشتيباني مهرهفتاد وهشتحقوقیسهامی خاص10102424419اصلی
توسعه وعمران اراضي کشاورزيحقوقیسهامی خاص10101205450اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: