مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:صورتجلسه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 1398/6/31(بند ج )عبارت اتفاق آراءبه اکثريت آراءتغيير و اصلاح گرديد.جمله (بند ز)به عبارت بابت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي - نماد: شمواد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز پنج شنبه مورخ 1398/10/26 درمحل  سالن اجتماعات دفتر شرکت پلي اکريل ايران واقع در اصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتداي خيابان سجاد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسسه فرهنگي ورزشي فردوس پلي اکريل 51500 %
شرکت الياف زاينده رود240000.02 %
سايرين کمتر از يک درصد11491950.8 %
شرکت بازرگاني پلي اکريل ايران 1569488810.94 %
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر2642312918.41 %
شرکت پلي اکريل ايران 4397151430.64 %
جمع8726787660.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رامين ايراني زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي پورسيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي عموآقايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود فاريابي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
الياف زاينده رود21443اصلیحسن رحبي 2948585635عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت
پلي اکريل ايران 4500اصلیمحمد جواد پور سيدي 3031647653نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس عمران
بازرگاني پلي اکريل 6973اصلیمظفر محمدي 2949530273عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر45098اصلیعباسعلي پورسيدي 3111366960رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
موسسه فردوس پلي اکريل 10260154227اصلیمهدي دادخواه فر1285926056عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۲,۵۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۱۳,۵۷۱)
تعدیلات سنواتی
(۴۰,۲۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۵۳,۸۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۵۳,۸۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۷۶,۳۹۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۷۶,۳۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۷۶,۳۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۵۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۴۳,۴۸۸
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نسل فردا


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
الياف زاينده رودحقوقیسهامی خاص21443اصلی
پلي اکريل ايران حقوقیسهامی عام4500اصلی
بازرگاني پلي اکريل حقوقیسهامی خاص6973اصلی
شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهرحقوقیسهامی خاص45098اصلی
موسسه فردوس پلي اکريل حقوقیسهامی خاص10260154227اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
وفق ماده اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347جهت اخذ فرم ورودبه مجمع ،سهامداران با در دست داشتن آخرين گواهينامه سهام و کارت شناسايي به آدرس :اصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتداي خيابان سجاد دفترشرکت پلي اکريل ايران (امورسهام )مراجعه نمايند.