icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
سيدکو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
539440
اطلاعات و صورت‌های مالی  12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1400/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

1. صورت‎هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه‌گذاري وتوسعه صنايع سيمان (سهامي عام) شامل صورت‎هاي وضعيت‏ مالي به تاريخ 29 اسفند 1400، صورت‎هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‎هـاي مالي ياد شده طبق استانداردهـاي حسابداري، با هيئت‌ مديره شرکت اسـت. اين مسئوليـت شامل طراحي، اعمال و حفـظ کنترل‏هـاي داخلي مربوط به تهيه صورت‏هـاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‎هـا، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتبـاه باشـد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‎هـاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهـاي حسابرسي است. استانداردهـاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هـاي مالي، اطمينان معقول کسـب شـود. حسابرسي شامل اجراي روشهـايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‎هـاي مالي است. انتخاب روش‏هـاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهـاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‎هـاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابـي اين خطـرهـا، کنتـرلهـاي داخلي مربـوط به تهيـه و ارائه صورت‎هـاي مالي به منظور طـراحي روشهـاي حسـابرسي مناسب شرايـط موجـود، و نه به قصـد اظهـارنظر نسبـت به اثر بخشي کنترلهـاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هـاي حسابداري استفاده شـده و معقول بودن برآوردهـاي حسابـداري انجام شده توسـط هيـأت‌‌ مديـره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‎هـاي مالي اسـت. اين سـازمـان اعتقـاد دارد که شـواهـد حسـابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‎هـاي مالي، کافي و مناسب اسـت. همچنيـن اين سـازمـان مسئـوليـت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعـايـت الزامـات قانـوني مقـرر در اصـلاحيـه قانـون تجـارت و مفـاد اسـاسنـامـه شرکـت را به مجمـع عمـومـي عـادي صـاحبـان سهـام گزارش کنـد.

4. برخلاف استانداردهاي حسابداري خالص دارايي‏ها و بدهي‏هـاي قابل تشخيص شرکت‏هاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نگرديده است لذا ارزش دفتري سرمايه گذاري در شرکت هاي وابسته ، دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود ، سرقفلي و منافع فاقد حق کنترل (يادداشت هاي توضيحي 13 الي 15 ، 17 ،27 و 31 ) به نحوه صحيح منعکس نشده و تعديلات لازم در صورت‌هاي مالي تلفيقي اعمال نگرديده است.مضافا اينکه عمليات بازارگرداني سهام شرکت هاي فرعي و مانده مطالبات از صندوق بازارگرداني به نحوه مناسب ارائه نگرديده است. هرچند از بابت موارد فوق انجام تعديلات ضرورت دارد، ليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي، تعيين آثار آن براي اين سازمان ميسر نمي باشد.

5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند‎ 4 صورت‎هاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي تلفيقي وجداگانه شرکت سرمايه ‏گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1400 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي تلفيقي وجداگانه شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‏ هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‏دهد.

6. به شرح يادداشت‎هاي توضيحي 1- 3-43 و 2-3-43، در ارتباط با زمين 13 هکتاري کارخانه شرکت سيمان فيروزکوه، بر عليه شرکت اقامه دعوي شده که رأي صادره توسط شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مورخ 5/8/1400 به نفع شرکت صادر ليکن رأي مذکور مورد اعتراض قرار گرفته همچنين اراضي کارخانه گروه صنايع سيمان کرمان، در سال 1346 بصورت حدي و بدون تعيين حدود خريداري گرديده است. طبق نظريه کميسيون منابع طبيعي بخش عمده اي از اراضي، ملي محسوب گرديده و صرفا ميزان 74 هکتار از اين اراضي به شرکت اختصاص يافته، موضوع مورد اعتراض شرکت واقع گرديده است ليکن نتايج آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
7. به ‏شرح يادداشت توضيحي 13 و 22، اقلام موجودي مواد و کالا (شامل اقلام سرمايه‌اي نزد انبار) از پوشش بيمه اي مناسب بر خوردار نمي‎باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. مسئوليـت "سايراطـلاعات" با هيئت مديـره شرکت است. " ساير اطـلاعات " شامل اطـلاعات مـوجـود درگـزارش تفسيـري مـديـريـت اسـت. اظهارنظر ايـن سازمان نسبـت به صـورت‎هـاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطـلاعات" نيسـت و نسبـت بـه آن هيـچ نـوع اطمينانـي اظهـار نمـي‌شـود. در ارتـبـاط بـا حسابرسي صـورت‎هـاي مـالـي، مسئـوليـت ايـن سازمان مـطالعـه "سـايـر اطـلاعـات" بـه منظـور شناسايـي مغـايـرت‌ هـاي با اهميـت آن با صـورت‎هـاي مـالـي يـا بـا اطـلاعـات کسـب شـده در فـرآينـد حسـابـرسـي و يـا تحريـف‌‌هـاي بـا اهميـت اسـت. درصـورتـي کـه ايـن سـازمـان بـه ايـن نتيجـه بـرسـد کـه تحـريـف بـا اهميتـي در "سـايـر اطـلاعـات" وجـود دارد، بـايـد ايـن مـوضـوع را گـزارش کنـد .همان‎طور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات " حاوي تحريف‎هاي با اهميت به شرح بند 4 اين گزارش مي‎باشد.

9. 110ماده 31انتخاب شخص حقيقي توسط اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره بعنوان نماينده جهت انجام وظايف مديريت(شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار). 112ماده32دعوت مجمع عمومي عادي بلا فاصله توسط اعضاي هيئت مديره جهت تکميل اعضاي هيئت مديره .
10. اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره شرکت، جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 5 خرداد 1400، در خصوص بندهاي 4 ،6، 7، 9، 1-13الي 4-13، اين گزارش و نيز پي‌گيري و حصول نتيجه کامل در خصوص مطالبات ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت فرعي ساروج بوشهر به نتيجه قطعي نرسيده است.
11. طبق يادداشت توضيحي 6-42 صورت‎هاي مالي و تاييديه مديران طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گـزارش‎ هيئت‏ مـديـره مـوضوع ماده 232 اصلاحيه قـانـون تجـارت، دربـاره فعـاليت و وضـع عمومي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان، که بـه منظور تقـديم بـه مجمع عمومي عادي صـاحبان سهام تنظيم گرديده، مـورد بررسي ايـن سـازمان قـرار گـرفته است. با تـوجه بـه رسيدگي‎هـاي انجام شده، نظر اين سـازمان بـه موارد بـا اهميتي کـه حـاکي از مغـايرت اطـلاعـات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مـدارک ارائـه شـده ازجانـب هيئت مديره بـاشـد، جلـب نشـده اسـت.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: 1-13-مفاد بند (1) ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص ارايه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 5/3/ 1400 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتهـا. 2-13-مفاد تبصره ماده 9 و بند (الف) ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت‌مديره. 3-13-مفاد ماده42 در خصوص افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت، مشخصات و اطلاعات مديران اجرايي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت. 4-13-مفاد ماده 28 مبني بر واگذاري سهام شرکت اصلي در تملک شرکت هاي فرعي.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌‏ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ‌خصوص به موارد با اهميتي حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.

24اردیبهشت1401
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني سازمان حسابرسي Reza Karimi Moridani [Sign]8917051401/02/28 09:45:27
مديرارشد سازمان حسابرسي Yazdan Khadibi Boroujeni [Sign]8715221401/02/28 09:55:15
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Reza Esmaeil Zade [Sign]8109761401/02/28 09:59:27