مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت ليزينگ رايان سايپا - نماد: ولساپا
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/11  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 4,520,000 میلیون ریال به‌مبلغ 9,040,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 4520000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/05/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد