مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/05 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 150,000 میلیون ریال به‌مبلغ 450,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 100,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 200,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/12/06 لغایت تاریخ 1398/02/05  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0105636002006ملي ايرانبزرگمهر
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد