لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: سرمايه گذاري مسکن شمال شرق  نماد: ثشرق  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 900,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 دوره 6 ماهه (حسابرسی شده)  دوره منتهی به 1395/12/30   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
نوع اظهار نظر: مشروط
عنوان گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
مخاطب گزارش: هیئت مدیره سرمايه گذاري مسکن شمال شرق
شماره بند متن کامل بند
1صورت سود و زيان پيش بيني شده تعديلي شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق(سهامي عام) براي سال مالي منتهي به تاريخ 31 شهريورماه 1396، همراه با ساير اطلاعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد حسابرسي"رسيدگي به اطلاعات مالي آتي"، مورد رسيدگي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت اطلاعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيئت مديره شرکت است.
2صورت سود وزيان پيش‎بيني شده تعديلي با توجه به عملکرد واقعي شرکت در 6 ماهه اول سال مورد تعديل قرار گرفته است. اين در حالي است که به رغم اينکه در6 ماهه اول سال مالي مورد گزارش نتيجه عمليات شرکت منجر به مبلغ 61 ميليارد ريال زيان گرديده است،طبق صورت سود و زيان پيش بيني شده تعديلي، مبلغ 89 ميليارد ريال سود خالص پيش‎بيني شده که نسبت به پيش بيني اوليه به مبلغ 152 ميليارد ريال،معادل 41 درصد کاهش يافته است.با توجه به موارد فوق چگونگي دستيابي به سود پيش‎بيني شده به‎نحو مناسب ارائه و افشاء نشده است.
3بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين سازمان به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي‌کند. به علاوه، به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور، بر‌اساس مفروضات به گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.
5با توجه به يادداشت توضيحي 3-13، طبق مفاد ماده 77 اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 19/4/1394 که از اول فرودين 1395 قابل اجراست، عملکرد شرکتهاي ساختماني مشمول ماليات گرديده، ليکن آيين نامه اجرايي آن تاکنون به تصويب هيئت وزيران نرسيده است. براساس اصلاحيه فوق پرداخت 10 درصد ماليات مقطوع ارزش معاملاتي اعياني ماهيت علي‎الحساب داشته و ماليات قطعي طبق مقررات و از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.
تاریخ گزارش : 30اردیبهشت1396
توضیحات :
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Gholamreza Sadeghinia [Sign] 1396/03/16 08:52:51
مدير ارشد سازمان حسابرسي Seyed Akbar Mousavi Davar [Sign] 1396/03/16 10:09:01
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Farideh Mansouri [Sign] 1396/03/16 10:25:34