مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/04/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
پارس دارو پارس دارو 7546محمد مهدي نکوناممحمد مهدي نکونام1219034282نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
ژلاتين کپسول ايران ژلاتين کپسول ايران 1156مسعود بهرامي نويدمسعود بهرامي نويد3871043885عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي الهيات
فارابي فارابي 6816ميثم خانلربيکميثم خانلربيک0081164726رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي داروسازي
تهران شيمي تهران شيمي 7947سعيد سعيدي نژاد سعيد سعيدي نژاد 0042839122عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس آمار
سرمايه گذاري دارويي تامينسرمايه گذاري دارويي تامين10102543204امير ابراهيميامير ابراهيمي2200481772عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني