مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پشمبافي توس - نماد: نتوس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/19 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران،ميدان آرژانتين ،اول خيابان شهيداحمدقصير،پلاک49،ساختمان طلا طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
نياز به دريافت برگ حضور در جلسه نيست بهمراه داشتن کارت ملي وحضور شخص درمحل جلسه

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد