مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 473924 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1397/07/04 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.