icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وايران( ذوايران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
589107
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۸/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۵۸۳,۸۲۹ ۴۴۳,۶۸۰ ۳۲ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۱۷۱,۳۲۳ ۱۶۱,۲۴۷ ۶
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۶۴,۰۲۱ ۴۶,۱۳۳ ۳۹ سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۷۵,۷۲۲ ۷۲,۰۴۷ ۵
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۲۹۵,۲۲۱ ۱,۵۸۳,۸۴۵ (۱۸) پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۱۹۸,۰۶۷ ۲۰۰,۱۴۵ (۱) ذخیره مالیات بر درآمد ۶۶,۵۸۱ ۵۶,۳۵۹ ۱۸
موجودی مواد و کالا ۲۴۰,۴۸۴ ۲۶۶,۷۰۲ (۱۰) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۹۷۶,۶۷۷ ۱,۰۶۸,۵۲۵ (۹)
پیش پرداختها ۷۰۶,۴۳۰ ۷۰۶,۵۱۱ ۰ سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۱۹۰,۳۴۸ ۳۰,۴۱۸ ۵۲۶
جمع داراییهای جاری ۳,۰۸۸,۰۵۲ ۳,۲۴۷,۰۱۶ (۵) جمع بدهیهای جاری ۱,۴۸۰,۶۵۱ ۱,۳۸۸,۵۹۶ ۷
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۳۲ ۳۲ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۸۵۶,۰۷۳ ۹۰۳,۷۱۹ (۵)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۱۷۳,۵۱۵ ۱۷۴,۸۱۱ (۱) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۱,۱۹۸ ۱,۲۴۲ (۴) ذخیره مزایای پایان خدمت ۲۶,۳۳۴ ۲۵,۲۲۵ ۴
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۲۹۰,۸۱۵ ۱۷۶,۵۵۱ ۶۵ جمع بدهیهای غیر جاری ۸۸۲,۴۰۷ ۹۲۸,۹۴۴ (۵)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۲,۳۶۳,۰۵۸ ۲,۳۱۷,۵۴۰ ۲
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۹۰,۵۵۴ ۱۸۲,۱۱۲ (۵۰)
جمع داراییهای غیر جاری ۴۶۵,۵۶۰ ۳۵۲,۶۳۶ ۳۲ جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۱۹۰,۵۵۴ ۱,۲۸۲,۱۱۲ (۷)
جمع داراییها ۳,۵۵۳,۶۱۲ ۳,۵۹۹,۶۵۲ (۱) جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۳,۵۵۳,۶۱۲ ۳,۵۹۹,۶۵۲ (۱)