مشخصات
امضا کنندگان: [ Hasan Hamzeheil [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال - نماد: قچار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/03/02 درمحل  اقامتگاه قانوني شرکت به نشاني شهرکرد کيلومتر 12 جاده هفشجان کارخانه قند چهارمحال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير2628634618.78 %
شرکت بازرگاني زرين دانه سرآشپز 8386868459.91 %
جمع11015503078.68 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهرام عزيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  زهرا عزيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ستار حسيني سرتشنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن حمزه ايل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيد ستار حسيني سرتشنيزي 6339467725اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت زرين دانه سرآشپز49080اصلیبهرام عزيزي4650268435نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محسن عزيزي4650387434اصلیرئیس هیئت مدیرهموظف
مريم همتيان بروجني0060378875اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
زهرا عزيزي1271209098اصلیعضو هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۷,۶۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۴,۴۵۶)
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۲۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۶,۲۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۶,۲۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸,۶۰۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸,۶۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸,۶۰۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۴۰,۰۰۰
آئين تراز آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,500,000 5,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.