لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)  نماد: شاراک  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 5,040,000 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 دوره 3 ماهه (حسابرسی نشده)  دوره منتهی به 1396/03/31   سرمایه ثبت نشده: 3,024,000 میلیون
وضعیت ناشر : پذيرفته شده در بورس تهران
 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک) طی نامه شماره مورخ 1396/04/31 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 با سرمایه 8,064,000 میلیون ریال مبلغ 501 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1396/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
واقعی
دوره منتهی به 1396/03/31
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به فروش درصد
پوشش
 واقعی
سال منتهی به 1395/12/30
(حسابرسی شده)
درصد نسبت به فروش واقعی
دوره منتهی به 1395/03/31
(حسابرسی شده)
 
درصد نسبت به فروش درصد پوشش
                   
 فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات  
 تعداد سهام شرکت اصلی تحت مالکیت شرکت فرعی
 تعداد سهام تلفیقی  
 سهم اقلیت
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات و سهم اقلیت-میلیون ریال  
 سود عملیاتی هر سهم پس از کسر سهم اقلیت- ریال  
 سود (زیان) هر سهم قبل از کسر مالیات و پس سهم اقلیت- ریال  
 سود (زیان) خالص هر سهم پس از کسر مالیات و سهم اقلیت- ریال  
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات
 سود هر سهم پس از کسر مالیات
 سرمایه            

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات: