icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سيمان شرق
سرمایه ثبت شده:
2,653,560
نماد:
سشرق
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269406
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سيمان شرق

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سيمان شرق (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 37 پيوست، که توسط هيات مديره تهيه و تاييد شده، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. 3-مانده حساب‌هاي دريافتني و پيش پرداخت‌ها (يادداشت‌هاي 5 و 7 صورت‌هاي مالي) در تاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 125.858 ميليون ريال مطالبات از ساير اشخاص (از جمله مبلغ 48.889 ميليون ريال طلب از شرکت solobay بابت باقيمانده بهاي فروش کلينکردر سال مالي قبل به شرح مندرجات يادداشت 2-5 صورت‌هاي مالي) بوده که حسب مورد به صورت راکد از سال‌هاي قبل انتقال يافته و يا اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به نتيجه قطعي منجر نشده است. تحت اين شرايط، انجام رسيدگي‌هاي مورد لزوم به منظور حصول اطمينان از کفايت مبلغ 33.568 ميليون ريال زيان ناشي از کاهش ارزش مطالبات مذکور، که در حساب‌هاي سنوات قبل شناسايي شده، مقدور نمي‌باشد.

4. 4-براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. 5-به‌طوري‌که از بررسي صورت‌هاي مالي پيوست مشهود است، سرمايه در گردش گروه کماکان منفي بوده و به دليل زيان دهي عمده شرکت‌ها، مانده زيان انباشته گروه به مبلغ 1.558 ميليارد ريال بالغ گرديده است. در اين خصوص ضروري است، اقدامات در جريان در زمينه تسويه تسهيلات دريافتي از بانک‌ها مورد پيگيري موثرتر قرار گرفته و متعاقبا تمهيدات مرتبط با اصلاح ساختار مالي نيز صورت ‌پذيرد.
6. 6-وضع بدهي احتمالي شرکت درتاريخ ترازنامه در يادداشت 34 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است، باتوجه به مراتب مندرج در يادداشت مذکور، تعلق هرگونه تفاوت بابت بدهي‌هاي مذکور موکول به اعلام نظر مراجع ذيربط مي‌باشد.
7. 7-به شرح مندرجات يادداشت‌هاي 5-6 و 1-1-11 صورت‌هاي مالي، دارائي‌هاي گروه (شامل دارائي‌هاي ثابت و موجودي مواد و کالا) از پوشش بيمه‌اي کامل در مقابل حوادث احتمالي برخوردارنمي‌باشد.

8. 8-اقلام مندرج در ترازنامه مورخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت سود و زيان دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مذکور، بر مبناي مانده‌هاي استخراجي از حساب‌ها در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و اعمال پاره‌اي از تعديلات لازم به صورت خارج از دفاتر نسبت به بعضي از اين مانده‌ها محاسبه گرديده است.

9. 9-مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان) در مواردي به شرح زير با تاخير انجام شده است: 1-9- رديف 1 بند 10 ماده 7 درخصوص افشاء صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي (زغال سنگ شرق)، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي. 2-9-رديف 3 بند 10 ماده 7، در خصوص افشاء صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل (زغال سنگ شرق و آهک صنعتي سيمان شرق)، حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 3-9- ماده 10 درخصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت‌ها، همچنين افشاء نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي که به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شده است، حداکثر ظرف يک هفته. 4-9- ماده 13 درخصوص افشاء فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي.
10. 10-دستور العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در موارد زير رعايت نگرديده است: 1-10- ماده 3، رعايت مهلت قانوني درخصوص تقسيم سود مصوب مجمع عمومي سالهاي 1390 الي 1393. 2-10- ماده 9، ارائه دلايل زيان دهي و برنامه‌هاي آتي شرکت براي رفع موانع و سودآور شدن، به سازمان بورس حداکثر بعد از 2 ماه پس از ارائه صورت‌هاي مالي ساليانه حسابرسي شده.

10خرداد1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Mahmoud Meyvand [Sign]8917321396/03/13 20:30:00
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471396/03/13 20:43:23
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741396/03/13 20:56:36