مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت آسان پرداخت پرشين - نماد: آپ
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/22 درمحل تهران، فرودگاه مهراباد، خيابان بسيج(بطرف ترمينل 4 و 6)، مجموعه رفاهي و فرهنگي گمرک ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص تغيير آدرس قانوني شرکت
 
امضا کنندگان: [ Hamed Mansouri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد