مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع مس شهيد باهنر - نماد: فباهنر
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/03/07 درمحل هتل بزرگ ارم-سالن سپهر واقع درتهران-ميدان ونک -بزرگراه شهيد حقاني -جنب روگذر شهيد همت برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29
توضیحات:
از کليه سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنان در خواست مي شود براي دريافت برگ ورود به جلسه از تاريخ 1397/03/03 ساعت 30:8 صبح بجز روزهاي تعطيل با در دست داشتن اوراق سهام و کارت شناسائي معتبر )اصل شناسنامه /اصل کارت ملي/اصل وکالتنامه( به واحد سهام شرکت واقع در تهران -ميدان ونک- خيابان گاندي جنوبي -خيابان (پاليزواني )هفتم -پلک 19 طبقه دوم -واحد سهام مراجعه نمايند.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد