مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيسکويت گرجي - نماد: غگرجي

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/01/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
پاکنامپاکنام8248مهرداد احمدي مهرداد احمدي 6419783100عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيمان زرين رفسنجانسيمان زرين رفسنجان11694کامران نيک پرتوکامران نيک پرتو0041244729نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ديپلم
پاکنام توليد گسترپاکنام توليد گستر414579فرهاد تاجيکفرهاد تاجيک0065229053عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
تيام پخش گسترتيام پخش گستر472821محمد حسين طائريانمحمد حسين طائريان1286958865رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلم
گرجي بي ميدل ايستگرجي بي ميدل ايست5260098حسين نظري شهريورمحمد مهدي گرجي0040477487عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم