icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان
سرمایه ثبت شده:
6,000,000
نماد:
سيدکو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
539440
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1400/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

1. صورت وضعيت‌‏ مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري و توسعه صنايع سيمان (سهامي‏عام) در تاريخ 31 شهريور 1400 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دورة مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 43 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است . مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري دربارة صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‎دوره‌اي شامل پرس‏و‏جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. برخلاف استانداردهاي حسابداري خالص دارايي ها و بدهي هاي قابل تشخيص شرکتهاي فرعي و وابسته در زمان تحصيل به ارزش منصفانه تعيين نگرديده است. لذا ارزش دفتري سرمايه‌گذاري در شرکت هاي وابسته، داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود، سرقفلي و منافع فاقد حق کنترل (يادداشت‏هاي توضيحي 13 الي 16، 28 و 29) به نحو صحيح منعکس نگرديده است. علاوه بر اين سرمايه‎گذاري در شرکت آذرخاک به روش ارزش ويژه در صورت هاي مالي تلفيقي انعکاس نيافته است. همچنين اطلاعات مالي دوره شش ماهه شرکتهاي وابسته سيمان فراز فيروزکوه، توسعه صادرات صنعت سيمان و سيمان نيزار قم در صورت هاي مالي تلفيقي گروه منعکس نشده است. همچنين حسابهاي دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني‏ها و پيش‏پرداختهاي گروه (يادداشت‏هاي توضيحي 18 و 20) به مبلغ 200 ميليارد ريال (شرکت اصلي 35 ميليارد ريال) راکد و سنواتي مي‏باشد که صرفا مبلغ 131 ميليارد ‏ريال کاهش ارزش حسابهاي دريافتني گروه در حسابها منظور شده است. باتوجه‏به مراتب فوق تعديل حسابها ضروري است، ليکن به‏دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين آثار مالي ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي تلفيقي گروه در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نگرديده است.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به‏استثناي آثار مورد مندرج در بند‏ 3 ، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‏‌هاي با اهميت، طبق استاندارد‏هاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. به‎ شرح يادداشت‎هاي توضيحي 1-3-42 و 2-3-42، در ارتباط با زمين 13 هکتاري کارخانه شرکت سيمان فيروزکوه، بر عليه شرکت اقامه دعوي شده که راي اوليه دادگاه فيروزکوه در سال 1386 مبني بر خلع يد و قلع و قمع بنا بر عليه شرکت صادر گرديده، که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. طبق رأي تجديدنظر استان تهران رأي اوليه نقض گرديده و تشخيص موضوع در صلاحيت مرجع صالح (دادگاه انقلاب) اعلام شده است که متعاقب آن رأي مورخ 5/8/1400 دادگاه انقلاب به نفع شرکت صادر و قابل تجديد نظرخواهي در محاکم تجديدنظر مي‎باشد. همچنين اراضي کارخانه گروه صنعتي سيمان کرمان، در سال 1346 بصورت حدي و بدون تعيين حدود خريداري گرديده است. با توجه به اينکه بخش عمده‏اي از اراضي مطروحه طبق نظريه کميسيون منابع طبيعي، ملي محسوب مي‏گردد و صرفا ميزان 44 هکتار از اين اراضي به شرکت اختصاص يافته، موضوع مورد اعتراض شرکت واقع و دعوي مطروحه در دادگاه در حال رسيدگي مي‏باشد. پيامدهاي احتمالي تعيين تکليف نهايي وضعيت زمين‏هاي شرکت منوط به راي دادگاه مي‏باشد
6. با توجه به يادداشت توضيحي 6-2-33، ماليات عملکرد سال هاي 1392 الي 1398 گروه طبق برگ هاي تشخيص و قطعي جمعا به مبلغ 183 ميليارد ريال (شرکت مبلغ 22 ميليارد ريال) بيش از ماليات پرداختي و پرداختني منظور شده در صورت هاي مالي، توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت هاي مزبور قرار گرفته و ذخيره اي از اين بابت در حسابها منظور نشده است، مضافا بابت ماليات عملکرد سال 1399 شرکت فرعي بين المللي ساروج بوشهر ذخيره در صورت هاي مالي منظور نشده است. پيامدهاي احتمالي ناشي از مورد ياد شده که موکول به رسيدگي و اعلام نظر توسط اداره مالياتي مربوط است، مشخص نمي باشد

7. به شرح يادداشت توضيحي 4-1-32، سرفصل پرداختني‎هاي تجاري و ساير پرداختني‎ها شامل مبلغ 273 ميليارد ريال دريافتي از محل قانون هدفمند کردن يارانه‎ها طي سنوات گذشته مربوط به شرکت هاي بين‌المللي ساروج بوشهر، سيمان شمال و سيمان مازندران مي‏باشد که تاکنون تسويه نشده و علي رغم اعلام بانک مبني بر تسويه بدهي مذکور، شرکت ها با توجه به افزايش چند برابري بهاي سوخت (مازوت)، در اجراي قانون هدفمندي يارانه‏ها، درخواست بلاعوض نمودن مبلغ مذکور و حمايت از توليد داخلي را نموده‎اند که تعيين وضعيت قطعي و نحوه تسويه آن، تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است
8. به شرح يادداشت‎هاي توضيحي 13 و 21 ، اقلام سرمايه‌اي نزد انبار و موجودي مواد و کالا گروه از پوشش بيمه‎اي مناسب برخوردار نمي‎باشد.

9. مسئوليت "سايراطلاعات" با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود . در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌ هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف ‌هاي با اهميت است. درصورتي که اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان طور که دربخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که "سايراطلاعات"حاوي تحريف‏هاي با اهميت به شرح بند 3 اين گزارش مي باشد.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: 1-10-مفاد بند (يک) ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص ارايه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 5/3/1400 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتها. 2-10-مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات درخصوص ارائه صورت هاي مالي ميان‎دوره‎اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي فرعي در موعد مقرر. 3-10-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس مبني‎بر پرداخت سود تقسيم شده در مهلت قانوني طبق مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و بند 5 ماده 6 دستورالعمل حاکميت شرکتي.
11. موارد عدم رعايت دستورالعمل حاکميت شرکتي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل است: 1-11-مفاد ماده 42 درخصوص افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي شرکت، مشخصات و اطلاعات مديران اجرايي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت. 2-11-مفاد ماده 28 مبني بر واگذاري سهام شرکت اصلي در تملک شرکت‎هاي فرعي.

26آبان1400
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني سازمان حسابرسي Reza Akbari [Sign]8413441400/09/15 10:41:36
مديرارشد سازمان حسابرسي Habib Shams Nateri [Sign]8312381400/09/15 11:52:12
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Reza Esmaeil Zade [Sign]8109761400/09/15 12:15:17