مشخصات
زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)
موضوع: زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1397/02/23 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ میلیون ریال به مبلغ میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 5,240,000 میلیون ریال ، ) ، در روز دوشنبه مورخ 1397/06/26 برگزار خواهد گردید.

 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد