مشخصات
امضا کنندگان: [ Ramin Raheb [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان سفيد ني ريز - نماد: سنير

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1396/02/23  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/04/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس نوشرکت سيمان فارس نو10346مهدي طالبيمهدي طالبي0071416277نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس حسابداري
شرکت توسعه سرمايه و صنعت غديرشرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير135658ژيلا سماواتيژيلا سماواتي0053834151عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سيمان غربشرکت سيمان غرب437ابوالحسن نريمانيابوالحسن نريماني1910864730عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي صنايع
شرکت سيمان فارس و خوزستان(سهامي عام)شرکت سيمان فارس و خوزستان(سهامي عام)4081ماشااله کامکارماشااله کامکار0858830647عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مهندسي شيمي
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري خوارزمي (سهامي عام)131722مسعودخوانساريمسعودخوانساري1285471652رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس برنامه ريزي


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
ماشااله کامکار