مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به قراردادن اطلاعت صورت مالي تلفيق بجاي شرکت اصلي اصلاحات انجام گرفته و تصميمات مجدداً بارگزار ي گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/08/29 درمحل  مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير7362270.06 %
شرکت کشاورزي برکت جوين292440202.31 %
شرکت سرمايه گذاري صبا جهاد372762002.95 %
فراسازان سمنان770399176.1 %
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن 14235355011.27 %
سازمان بازنشستگي کشوري14263206011.29 %
سازمان اقتصادي رضوي16016709812.68 %
سهام ايثار گران54669882143.27 %
جمع113614789389.91 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسينعلي يوسفعلي زاده طرقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد عجمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان حاجي حسن معمار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر صالح  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيدمحمد حسيني0790297205اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
غلامرضا محمدپورمقدم0839834691اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي معدني6449472251اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمحمد موسوي0701426950اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سازمان اقتصادي رضوي10380129694اصلیکاظم معتمدي فر6439554832عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۰۵۶,۴۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۳۴۱,۳۹۹
تعدیلات سنواتی
(۸,۲۰۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۳۳۳,۱۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳۶,۹۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۸۴۲,۴۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۳,۸۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۱۰,۳۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۴,۲۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۱۲۶,۰۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۳۱,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۹۴,۲۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۱,۲۶۳,۶۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاهان تراز توس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
قدس


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدمحمد حسينيحقیقی0790297205اصلی
غلامرضا محمدپورمقدمحقیقی0839834691اصلی
علي معدنيحقیقی6449472251اصلی
سيدمحمد موسويحقیقی0701426950اصلی
سازمان اقتصادي رضويحقوقیسهامی خاص10380129694اصلی
رضا نبويحقیقی6529869166علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,800 به صورت ناخالص
سایر موارد: