مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري لقمان - نماد: ولقمان

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-236 مورخ 1399/12/20 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/22 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 905,100 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 705,100 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/03/12 لغایت تاریخ 1400/05/09  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
110-9967-388636-1 گردشگريمرکزي
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد