مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/05  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 150,000 میلیون ریال به‌مبلغ 450,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 100000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 200000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1398/02/04 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد