icon

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

EN
شرکت:
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)
سرمایه ثبت شده:
8,064,000
نماد:
شاراک
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
241108
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراک)

1. گزارش نسبت به صورت هاي مالي مقدمه 1 -صـورت هـاي مـالـي تلفيـقـي گـروه و شـرکـت پتـروشيـمـي شـازنـد ( سـهـامـي عـام ) شـامـل ترازنـامـه هـا به تاريـخ 29 اسفنـد 1396 و صـورت هـاي سـود وزيـان ، جـريـان وجـوه نقـد و همچنين صورت سود و زيان جامـع تلفيقـي گـروه بـراي سـال مـالـي منتهـي بـه تـاريـخ مـزبـور و يـادداشـت هـاي تـوضيحـي 1 تا 35 تـوسـط اين سـازمـان ، حسـابـرسـي شـده اسـت .

2. مسئوليت هيأت‌‌مديره در قبال صورت هاي مالي 2 -مسئـوليـت تهيـه صـورت هـاي مـالـي يـاد شـده طبـق استـانـداردهـاي حسـابـداري ، با هيـأت ‌‌مـديـره شـرکـت اسـت . ايـن مسئـوليـت شـامـل طـراحـي ، اعـمـال وحـفـظ کنتـرل هـاي داخـلـي مـربـوط بـه تهـيـه صـورت هـاي مـالـي اســت بـه گـونـه‌اي کـه ايـن صـورت ها ، عـاري از تحـريـف با اهميـت ناشـي از تقلـب يا اشتبـاه باشـد .

3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني 3 -مسئوليت اين سازمان ، اظهارنظر نسبت به صورت هـاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجـام شـده طبـق استانداردهاي حسـابـرسـي اسـت . استانـدارد هـاي مزبـور ايجـاب مـي‌کنـد ايـن سـازمـان الـزامـات آئيـن رفتـار حـرفـه‌اي را رعـايـت و حسـابـرسـي را به گـونـه‌اي برنامه ‌ريزي و اجرا کنـد که از نبـود تحريـف با اهميـت در صـورت هـاي مـالـي ، اطمينـان معقـول کسـب شـود . حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعـات افشا شده در صورت هـاي مالي است . انتخاب روش هـاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطـرهـاي تحـريـف با اهميت ناشـي از تقلب يا اشتبـاه در صورت هـاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هـاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هـاي داخلي واحد تجـاري ، بررسي مي‌شـود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌ هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابـداري انجام شده توسـط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي اسـت . ايـن سـازمـان اعتقـاد دارد کـه شـواهـد حسـابـرسـي کسـب شـده ، براي اظهـارنظـر مشـروط نسبـت به صـورت هـاي مـالـي ، کافـي و منـاسـب اسـت . همچنيـن ايـن سـازمـان مسئـوليـت دارد به عنـوان بازرس قـانـونـي ، مـوارد عـدم رعـايـت الـزامـات قـانـونـي مقـرر در اصلاحيـه قانـون تجـارت و مفـاد اسـاسنـامـه شـرکـت و نيز سايـر موارد لازم را بـه مجمـع عمـومـي عـادي صـاحبـان سهـام گـزارش کنـد .

4. مباني اظهارنظر مشروط 4- بابت ماليات بردرآمد سال هاي 1394 و 1395 شرکت اصلي، طبق برگ هاي تشخيص و رأي هيأت حل اختلاف مالياتي جمعا مبلغ 296ر1 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از اين بابت مبلغ 976 ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده است ( يادداشت توضيحي 2-14). همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش ، صرفا مبلغ 759 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور شده است. مضافا بابت ماليات هاي حقوق و تکليفي سال هاي 1389 لغايت 1395 طبق برگ هاي تشخيص و قطعي صادره مبلغ 46 ميليارد ريال (شامل اصل و جرائم ) مطالبه گرديده که شرکت ضمن اعتراض ، ذخيره اي از اين بابت در حساب ها منظور ننموده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل حساب ها از اين بابت ضروري است ليکن تعيين ميزان قطعي آن مستلزم اظهارنظر اداره امور مالياتي مي باشد.
5. 5-شرکت اصلي بابت تعهدات ناشي از بازنشستگي پيش از موعدکارکنان، ذخيره‌اي درحسابها منظورننموده است(يادداشت توضيحي 14-2). درصورت تعديل حسابها ازاين بابت، سود انباشته ابتداي دوره به مبلغ 054ر1ميليارد ريال کاهش وحسابهاي پرداختني کوتاه مدت و بلندمدت بترتيب به مبالغ 135 ميليارد ريال و 919 ميليارد ريال افزايش مي‌يابد .
6. 6- دارايي ها و بدهي هاي پولي گروه و شرکت اصلي با نرخ ارز قابل دسترس در تاريخ تا ييد صورتهاي مالي تسعير نگرديده اند . در صورت تعديل حسابها از اين بابت سود سال مالي مورد گزارش گروه و شرکت اصلي به ترتيب مبالغ 194 و 179 ميليارد ريال کاهش و حسابهاي مرتبط نيز افزايش و کاهش مي يابند .

7. اظهارنظر مشروط 7- بـه نظـرايـن سازمـان ، بـه استثنـاي آثـار مـوارد منـدرج در بندهـاي 4 الي6 ، صـورت هـاي مـالـي يـاد شـده در بـالا، وضـعـيـت مـالـي گروه و شرکـت پتروشيمـي شـازنـد (سـهـامـي عــام) درتـاريـخ 29 اسفنـد 1396و عملکـرد مـالـي و جـريـان هـاي نقـدي گروه و شرکت اصلي را بـراي ســال مـالـي منتهـي بـه تـاريــخ مـزبـور ، از تمـام جنبـه‌ هـاي بـا اهميـت ، طبـق استـانـداردهـاي حسـابـداري ، بـه نـحـو مـطلـوب نشـان مـي‌‌دهـد .

8. تأکيد بر مطلب خاص 8 – موافقت اصولي اوليـه اجـراي طـرح تبـديـل گاز طبيعـي بـه پلـي پـروپيلـن ( GTPP) " شـرکـت صنايع پتروشيمـي بين المـلل قشـم " ، در تـاريخ 25/1/1395 بـراي مـدت 6 مـاه صـادر و اعتبـار آن در دو مـرحلـه تـا خـرداد 1397 تمديد گرديد . طبق مفـاد مـوافقتنـامـه اصـولـي تمـديـد شـده در صـورت انتخـاب پيمـانکار اجـراي پـروژه بـه روشEPCF و نهـايـي نمـودن دانش فنـي کليـه واحـدهـاي فراينـد و ارائه گـزارش مـاهـانـه پيشرفـت طـرح ، تمـديـدهـاي بـعـدي موافقتنـامـه اصـولـي صـورت خـواهـد گـرفـت . اجـراي طـرح پتروشيمـي مـزبـور مستلـزم تـأميـن منـابـع ارزي و ريـالـي طـرح شـامـل مبلـغ 2/1 ميلـيـارد دلار از طـريـق اخــذ تسهـيـلات فـاينـانـس و مبـلـغ 300 ميلـيـون دلار ( مـعـادل مبـلـغ 600ر12 ميليـارد ريـال ) از طـريـق افـزايـش سـرمـايـه مـي بــاشــد ( يـادداشـت تـوضيـحـي 1-2-9 ) . اظـهـار نـظـر ايـن سـازمـان در اثـر مـفـاد ايـن بنـد مشـروط نشـده اسـت .
9. 9- شرکتهاي پالايش نفت آبادان و پالايش نفت شازند، بابت تفاوت نرخ ارز مواد اوليه خريداري شده (از ارز مرجع به مبادله اي – موضوع مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي) طي دوره 1/7/1391 الي 30/9/1391به ترتيب مبالغ 063ر1ميليارد ريال(اصل و جريمه )و 208 ميليارد ريال(اصل) از شرکت اصلي مطالبه نموده اند . به دليل ابطال مصوبه فوق توسط ستاد مزبور در تاريخ 23/2/1394،شـرکـت اصلي نسبـت به آن اعتـراض و خود را مشمول تفـاوت نـرخ ارز نمي داند . اين در حالي است که اضافه پرداختي بابت خريد مواد اوليه با نرخهاي مبادله اي از تاريخ 1/10/1391 تا تاريخ 21/1/1392 ، توسط شرکت اصلي به حساب شرکتهاي ياد شده منظور نگرديده است . اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است ( يادداشت توضيحي 1-1-13).

10. گزارش در مورد ساير اطلاعات 10- مسئوليت"ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است ."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گـزارش تفسيـري مـديـريـت اسـت . اظهـارنظـر ايـن سـازمـان نسبـت به صـورت هـاي مـالـي ، در بـرگيـرنـده اظهـارنظـر نسبـت به "سـايـر اطـلاعـات" نيسـت و نسبـت بـه آن هيـچ نــوع اطميناني اظهـار نمـي‌شـود . در ارتـبــاط بـا حسـابــرسـي صــورت هــاي مــالـي ، مسـئـوليــت ايـن سـازمـان مطالعـه "سـايــر اطــلاعـات" بـه منـظـور شـنـاســايـي مغايـرت‌ هـاي با اهميت آن با صـورت هـاي مـالـي يـا بـا اطـلاعـات کـسـب شـده در فـرآيـنـد حـسـابـرسـي و يـا تـحــريـف ‌هـاي بــا اهميت اسـت . در صــورتـي کـه ايـن سـازمـان بـه ايـن نـتـيـجــه بـرسـد کـه تـحريـف بـا اهميتـي در "سـايـر اطـلاعـات" وجـود دارد ، بـايـد ايـن مـوضـوع را گـزارش کنـد. در اين خصوص ، نکتـه قابـل گـزارشي وجـود نـدارد

11. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي شرکت پتروشيمي شازند (سهامي عام) گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني 11-توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري درخصوص تقسيم سود سهام ، به آثارمطالب مندرج دربند هـاي4 الي6 اين گزارش ، بمنظورجلوگيري ازتقسيم منافع موهوم، جلب مي‌نمايد .
12. 12-پيـگيـري هـاي شـرکـت جـهـت انـجـام تـکاليـف مـقـرر در مجـمـع عـمـومي عـادي مـورخ 10/03/1396 صـاحبـان سهـام ، در رابطه با بنـد هـاي 4 ، 6 و 13 اين گـزارش و همچنين موارد زير به نتيجه نرسيده است : -پرداخـت مبـلـغ 824 هـزار درهـم تـوسـط شـرکـت تـوسـکا (شـرکـت فـرعـي) بـه شرکت امـاراتـي Europetech بـدون اخـذ ضمـانـتنـامـه بمنـظـورخـريـد تـجـهيـزات مـورد نيـاز شرکت اصلي که فـروشنـده از تحـويـل کالا و تجهيزات ، خـودداري نمـوده است . - وصـول مبـلـغ 2/3 ميـليـون درهـم از مـطـالبـات نـاشـي از فـروش مـحـصـولات شرکـت اصـلـي در سـال 1395 توسط شرکت توسکا .
13. 13- عمليات اجرايي طرح شرکت شيميايي لاوان (طرح توليد اوره و آمونياک) طي سنوات اخير متوقف بوده و صرفأ اقدامات محدودي درخصوص عمليات اجرايي ساخت اين پروژه صورت گرفته (پيشرفت فيزيکي طرح معادل 7/11درصد) و تلاش هاي آن شرکت براي تأمين منابع مالي و سرمايه ارزي مورد نياز از طريق صندوق توسعه ملي به ميزان 385 ميليون يورو (طبق آخرين برآورد در تاريخ 31/2/1394) تاکنون به نتيجه نرسيده است . لذا تداوم فعاليت شرکت مزبور و چگونگي بازيافت سرمايه‌گذاري در شرکت مورد گزارش ، مشخص نمي باشد ( يادداشت توضيحي2-2-9 ) .
14. 14-معاملات مندرج دريـادداشـت تـوضيحـي 1-33، بـه عنـوان کليـه معـاملات مشمـول مـاده 129 اصلاحيـه قانون تجـارت که طي سـال مالي مورد گـزارش انجام شده وتوسط هيأت مديره به اطـلاع اين سازمان رسيـده ، مورد بررسي قرارگرفته است . در مـورد معامـلات مذکور، مفـاد مـاده فـوق مبنـي بـر کسـب مـجـوز ازهيـأت مـديـره و عـدم شـرکـت مـديـر ذينفـع دررأي گيري رعـايـت شـده اسـت . مضـافـا نظـرايـن سـازمـان بـه استثنـاي بـرخـي معـامـلات انجـام شـده ، شـامل قـرارداد هاي خريـد و خـدمـات ( تـأميـن نيـروي انسـانـي، لـوازم بستـه بنـدي و تأميـن وسايط نقليـه مـورد نياز) که بر اساس روابط خاص في مابين با شرکـت تعـاونـي کارکنـان پتروشيمـي شـازنـد انجام شده ، به شـواهـدي حـاکـي از اينکـه سايـر معـامـلات انجـام شده با شـرايـط مناسـب تجـاري و در روال عـادي عمليـات شرکـت انجـام نـگـرفتـه بـاشـد ، جلب نگرديده اسـت .
15. 15-گزارش هيأت مديـره ، موضـوع ماده 232 اصـلاحيـه قانـون تجـارت ، درباره فعـاليـت و وضـع عمـومي شرکت که به منظـور تقـديـم به مجمـع عمومي عـادي صـاحبـان سهـام تنظيم گرديده ، مـورد بررسي اين سازمان قـرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هـاي انجـام شـده ، نظـر اين سازمان به مـوارد با اهميتي که حاکي از مغـايـرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسنـاد و مدارک ارائه شـده از جـانـب هيـأت مـديـره باشـد ، جلـب نشـده اسـت .
16. گزارش در مورد ساير مسئوليت هاي قانوني و مقرراتي حسابرس 16-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است : 1-16-مفاد مواد 7 و 10 دستورالعمـل اجـرايـي افشاي اطلاعـات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهـادار به ترتيب درخصـوص تهيه گزارش تفسيري مديريت بصورت تلفيقي گروه و همچنين ثبت صورتجلسه مجمع عمومـي حداکثـر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع نزد مرجع ثبت شرکت هـا . 2-16-مفـاد مـاده 6 دستورالعمـل پذيـرش اوراق بهـادار در بورس اوراق بهـادار تهـران، مبني بر داشتن حداقل 20 درصد سهام شنـاور .
17. 17 -در اجـراي مـاده 33 دستـورالـعمـل اجـرايـي مبـارزه بـا پـولـشـويـي تـوسـط حسـابـرسـان ، رعـايـت مـفـاد قـانـون مـزبـور و آييـن ‌نـامـه‌ هـا و دستـورالـعمـل‌هـاي اجـرايـي مـرتبـط ، درچـارچـوب چـک ‌ليسـت هـاي ابـلاغـي مـرجـع ذيـربـط و استـانـداردهـاي حسـابـرسـي ، تـوسـط ايـن سـازمـان مـورد ارزيـابـي قـرار گـرفتـه اسـت . در‌ايـن‌ خـصـوص ، اين سـازمـان بـه مـوارد بـا اهميتـي حـاکـي از عـدم رعـايـت قـوانيـن و مقـررات يـاد شـده بـرخـورد نـکـرده اسـت .

22خرداد1397
سازمان حسابرسي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير گروه سازمان حسابرسي Amir Reza Rahbari Moghadam [Sign] 1397/03/23 20:10:31
مدير ارشد سازمان حسابرسي Seyedeh Masoumeh Mousavi Moaf [Sign] 1397/03/23 20:22:04
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي Ahmad Fazeli [Sign] 1397/03/23 20:23:38