مشخصات
امضا کنندگان: [ Hasan Toorani Heirat [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/09/17  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/02/10 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)177132بهرام فتحعلي بهرام فتحعلي 0040329933رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري
شرکت سازه هاي نوين کرت (سهامي عام)شرکت سازه هاي نوين کرت (سهامي عام)248090محمد کاظم محمد کاظم 0048574953عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس اقتصاد
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)122539آقاي حسن پور فرج قاجاري آقاي حسن پور فرج قاجاري 2091843075نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت صنعتي
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص)شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص)219202سياوش زراعتي سندياني سياوش جروند1818689448عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
توسعه بازرگاني بين المللي نو انديشان پويا ( سهامي خاص )توسعه بازرگاني بين المللي نو انديشان پويا ( سهامي خاص )292262محمد ميرخاني محمد ميرخاني 0041793102عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
عباس دادرس