مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت آ.س.پ - نماد: آ س پ(ثاسپ)

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/03  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/11/20 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 100000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/06/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد