مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-077 مورخ 1399/05/28  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/16  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 5,103,000 میلیون ریال به‌مبلغ 10,206,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 4235490 میلیون ریال ، از محل اندوخته مبلغ 867510 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/07/02 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد