مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس
موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/06 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 675,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 225,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/10/21 لغایت تاریخ 1396/11/05  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0211092901005صادرات ايرانرضا شهر مشهد
 
امضا کنندگان: [ Seyed Mohammad Ali Sarsarabi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد