icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه حکمت صبا
سرمایه ثبت شده:
1,500,000
نماد:
وحکمت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
661103
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۳,۴۲۷ ۷,۷۶۵ ۲۰۲ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۰۰,۲۱۵ ۸۵,۴۰۳ ۱۷
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۹۲۸,۹۷۹ ۸۵۱,۲۵۳ ۹ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۷۴,۹۳۸ ۱۱۷,۷۲۵ (۳۶)
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱,۷۸۹,۵۳۴ ۱,۲۸۱,۰۱۸ ۴۰ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲۹۱,۲۸۰ ۱۳۰,۲۶۵ ۱۲۴
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات ۲۱,۹۹۱ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۹۲,۹۸۸ ۶۵,۷۰۰ ۴۲ سود سهام پرداختنی ۲,۸۹۳ ۵,۲۱۹ (۴۵)
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۱۹۹,۲۲۸ ۱۵۹,۴۶۶ ۲۵ ذخاير حق بيمه ۱,۱۵۵,۵۶۰ ۹۰۳,۳۷۹ ۲۸
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۲۱۷,۰۷۲ ۱۷۵,۵۸۹ ۲۴
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ -- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۴۳,۶۷۳ ۱۷,۹۳۴ ۱۴۴
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۰ ۰ -- سایر ذخایر فنی ۱۴۸,۰۱۱ ۱۱۳,۵۰۲ ۳۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۶۷۵,۴۳۸ ۶۵۹,۸۰۱ ۲ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱۶,۷۲۴ ۱۲,۸۰۴ ۳۱ حق بيمه سال‌های آتی ۰ ۱,۲۳۲ --
سایر دارایی‌ها ۲,۵۱۲ ۲,۸۳۱ (۱۱) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۶,۴۴۶ ۱۰,۱۵۳ ۶۲
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۲,۰۷۲,۰۷۹ ۱,۵۶۰,۴۰۱ ۳۳
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۶,۲۷۰ ۷,۴۴۴ ۱۱۹
اندوخته سرمایه ای ۳۲,۵۳۹ ۱۴,۸۸۸ ۱۱۹
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۰۷,۹۴۲ (۴۲,۰۹۵) --
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۶۵۶,۷۵۱ ۱,۴۸۰,۲۳۷ ۱۲
جمع دارایی‌ها ۳,۷۲۸,۸۳۰ ۳,۰۴۰,۶۳۸ ۲۳ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳,۷۲۸,۸۳۰ ۳,۰۴۰,۶۳۸ ۲۳