مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت گروه صنايع پمپ سازي ايران - نماد: تپمپي
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/20  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 470,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 70000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/05/10 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد