icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ ايرانيان
سرمایه ثبت شده:
1,000,000
نماد:
وايران( ذوايران )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
589107
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۱۱,۷۲۵ ۲۳۷,۹۴۶ (۱۱) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۲۳,۵۷۱ ۱۷۶,۶۲۶ (۸۷)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۷۵۹,۹۱۷ ۱۸۶,۶۵۲ ۳۰۷ سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۱۱۵,۴۸۳ ۱۳۶,۶۷۵ (۱۶)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۱,۵۷۴,۵۲۳ ۱,۵۶۰,۰۵۴ ۱ پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۱۶۹,۹۳۵ ۱۶۹,۳۷۰ ۰ ذخیره مالیات بر درآمد ۹۷,۰۳۷ ۸۰,۶۵۶ ۲۰
موجودی مواد و کالا ۱۶,۲۵۰ ۴۴,۳۵۳ (۶۳) حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۱,۱۹۹,۰۸۷ ۶۵۲,۰۵۷ ۸۴
پیش پرداختها ۶۵۷ ۷۰۶,۵۱۸ (۱۰۰) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۴۰۵,۱۸۰ ۳۵,۷۴۶ ۱,۰۳۳
جمع داراییهای جاری ۲,۷۳۳,۰۰۷ ۲,۹۰۴,۸۹۳ (۶) جمع بدهیهای جاری ۱,۸۴۰,۳۵۸ ۱,۰۸۱,۷۶۰ ۷۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۱ ۱ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۱۶۵,۹۵۱ ۷۴۵,۶۴۷ (۷۸)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۱۶۹,۰۵۸ ۱۷۱,۳۲۶ (۱) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای نامشهود ۱,۴۵۸ ۱,۰۵۷ ۳۸ ذخیره مزایای پایان خدمت ۴۳,۵۷۸ ۳۴,۳۰۴ ۲۷
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۴۹۸,۵۶۵ ۲۹۲,۱۴۵ ۷۱ جمع بدهیهای غیر جاری ۲۰۹,۵۲۹ ۷۷۹,۹۵۱ (۷۳)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۲,۰۴۹,۸۸۷ ۱,۸۶۱,۷۱۱ ۱۰
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲۵۲,۲۰۲ ۴۰۷,۷۱۱ (۳۸)
جمع داراییهای غیر جاری ۶۶۹,۰۸۲ ۴۶۴,۵۲۹ ۴۴ جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۳۵۲,۲۰۲ ۱,۵۰۷,۷۱۱ (۱۰)
جمع داراییها ۳,۴۰۲,۰۸۹ ۳,۳۶۹,۴۲۲ ۱ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۳,۴۰۲,۰۸۹ ۳,۳۶۹,۴۲۲ ۱