مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت زرين معدن آسيا - نماد: فزرين(کزرين)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/23 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت توليد وتوسعه سرب ايرانيانشرکت توليد وتوسعه سرب ايرانيان367307آقاي شهرام کدخداييآقاي شهرام کدخدايي4130547781مدیر عاملموظففوق ليسانس متالوژي ريخته گري
سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيانسرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان2191آقاي علي اکبر ولي پورآقاي علي اکبر ولي پور4284108549نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس رياضي
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گسترانصنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران7083فريد کوتيبابک رحيميان0451495391عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مدديريت بازرگاني
توسعه تجارت اميدايرانيانتوسعه تجارت اميدايرانيان342405رضاجميليرضاجميلي4284475762عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس اقتصاد
بنياد نيکوکاري جميليبنياد نيکوکاري جميلي298حسين سليمي حسين سليمي 1239817681رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت بازرگاني