مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Majid Bakhtiari [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت بيمه دي - نماد: ودي(ذودي)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/08/26  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1396/04/12 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک ديبانک دي374111محمد کاشانيمحمد کاشاني0045694257عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت آتيه سازان ديشرکت آتيه سازان دي402608سيد مجيد بختياريسيد مجيد بختياري3871751197نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت ليزينگ ديشرکت ليزينگ دي402912وحيد ماجدمجتبي حيدري0075035091عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
تجارت گستر فرداتجارت گستر فردا1010035181اکبر عباسي ملکيعليرضا عاطفي فر2000572588رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت پشتيباني آتيه سازان ديشرکت پشتيباني آتيه سازان دي433723فاقد نمایندهعباسعلي بني صفار4590655616عضو هیئت مدیرهموظفليسانس


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
سيد مجيد بختياري