icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
صنعت روي زنگان
سرمایه ثبت شده:
100,000
نماد:
زنگان
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272052
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 487260 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح:درخصوص افزايش حسابهاي دريافتني: با توجه به افزايش فروش شرکت، حسابهاي دريافتني به تبع آن افزايش چشمگيري نموده که بعد از دوره 6 ماهه بخشي از آن وصول گرديده است.
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۱۶,۶۱۹ ۱۲,۷۳۱ ۳۱ پرداختنی‌های تجاری ۳۴,۰۴۶ ۱۲,۷۲۳ ۱۶۸
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۱,۱۸۸ ۱,۱۸۸ ۰ پرداختنی‌های غیرتجاری ۴۳,۶۰۱ ۴۰,۴۷۶ ۸
دریافتنی‌‌های تجاری ۱۳۸,۱۵۸ ۳۹,۵۲۲ ۲۵۰ مالیات پرداختنی ۷,۴۳۲ ۸,۷۰۸ (۱۵)
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۸,۸۱۲ ۶۷,۶۹۰ (۸۷) سود سهام پرداختنی ۴,۱۵۶ ۳,۶۸۱ ۱۳
موجودی مواد و کالا ۱۸,۰۲۰ ۱۷,۵۸۱ ۲ تسهیلات مالی ۳,۸۰۲ ۷,۶۵۹ (۵۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۴,۴۸۷ ۶,۸۵۳ (۳۵) ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۳,۵۸۴ ۴,۶۳۸ (۲۳)
جمع دارایی‌های جاری ۱۸۷,۲۸۴ ۱۴۵,۵۶۵ ۲۹ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۹۶,۶۲۱ ۷۷,۸۸۵ ۲۴
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۲۰,۵۹۳ ۲۰,۵۹۳ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۲,۷۰۸ ۵,۰۲۴ (۴۶)
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۳,۴۳۶ ۳,۰۰۸ ۱۴ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۱,۸۰۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۶۱,۱۹۷ ۶۱,۱۹۱ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۴,۶۷۰ ۱۱,۲۹۳ ۳۰
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۱۷,۳۷۸ ۱۸,۱۱۷ (۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۸۵,۲۲۶ ۸۴,۷۹۲ ۱ جمع بدهی‌ها ۱۱۳,۹۹۹ ۹۶,۰۰۲ ۱۹
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۸,۷۷۱ ۷,۴۸۸ ۱۷
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۹,۷۴۰ ۲۶,۸۶۷ ۸۵
جمع حقوق صاحبان سهام ۱۵۸,۵۱۱ ۱۳۴,۳۵۵ ۱۸
جمع دارایی‌ها ۲۷۲,۵۱۰ ۲۳۰,۳۵۷ ۱۸ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲۷۲,۵۱۰ ۲۳۰,۳۵۷ ۱۸