مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت آهن و فولاد غدير ايرانيان - نماد: فغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/31 درمحل  دفتر مرکزي شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنعتي بازرگاني غدير100 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير1000 %
شرکت فولاد شاهرود1000 %
شرکت سرمايه گذاري غدير13630 %
شرکت فولاد آلياژي ايران112500000025 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو134350646829.86 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير201850510344.86 %
جمع448701314456.09 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مرتضي مرتضائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود نوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا چايچي يزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسداله فرشاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیسيدمرتضي مرتضائي5279431168رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مکانيک
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیعلي قيامتيون2721385178عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي مکانيک
معدني و صنعتي چادر ملو10101887744اصلیاسداله فرشاد1881476065عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مهندسي متالوژي
فولاد آلياژي ايران10840064590اصلیمحمدتقي ابوالحسني0421268166عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مهندسي مکانيک
فولاد شاهرود10480063936اصلیمحمود نوريان0451925254نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس معدن

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۸۶۰,۹۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۷۷۲,۶۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴,۷۷۲,۶۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۳۷۲,۶۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۲۳۳,۶۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۳۳,۶۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۲۳۳,۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۵۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۴۴
سرمایه
۴,۵۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري غديرحقوقیسهامی عام10101306234اصلی
بين المللي توسعه صنايع و معادن غديرحقوقیسهامی خاص10320585987اصلی
معدني و صنعتي چادر ملوحقوقیسهامی عام10101887744اصلی
فولاد آلياژي ايرانحقوقیسهامی عام10840064590اصلی
فولاد شاهرودحقوقیسهامی خاص10480063936اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 22,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,500 به صورت ناخالص
سایر موارد: