icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه دي
سرمایه ثبت شده:
2,500,000
نماد:
ودي( ذودي )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660309
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱,۱۳۴,۹۱۶ ۹۱۴,۷۰۲ ۲۴ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۴,۷۷۲,۰۶۵ ۷,۲۷۷,۶۱۷ (۳۴)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۱,۰۰۲,۱۸۷ ۳۵۸,۶۵۲ ۱۷۹ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۸,۵۲۸,۷۳۰ ۳۲,۲۴۹,۳۸۶ (۱۲)
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳۸,۵۷۷,۶۸۵ ۴۵,۵۸۹,۵۴۶ (۱۵) سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۲۰۲,۳۹۸ ۱,۶۴۷,۰۰۰ (۲۷)
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۷۹,۱۱۲ ۳۶۱,۵۰۰ (۷۸) ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۳,۶۲۷,۷۲۵ ۵,۳۷۴,۵۱۷ (۳۳) سود سهام پرداختنی ۷۷,۵۷۴ ۷۷,۷۸۷ ۰
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۲۱,۲۶۳,۵۷۱ ۲۹,۰۴۳,۴۶۸ (۲۷) ذخاير حق بيمه ۱۴,۷۷۹,۱۸۱ ۲۲,۳۶۴,۶۱۰ (۳۴)
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۱۰,۶۹۳,۵۳۱ ۱۳,۱۵۲,۰۷۷ (۱۹)
مطالبات بلندمدت ۱۹۶,۷۲۱ ۱۸۷,۸۶۴ ۵ ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۸۲ ۱۶۱,۵۲۶ (۱۰۰)
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۳,۲۱۲,۸۵۴ ۱,۷۵۹,۸۴۹ ۸۳ سایر ذخایر فنی ۹۷۹,۹۵۸ ۹۰۷,۶۹۷ ۸
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۵۵۰,۷۱۳ ۱,۴۷۰,۴۲۳ ۵ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۷۶,۱۱۶ ۷۶,۴۵۸ ۰ حق بيمه سال‌های آتی ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۸۶,۱۰۹ ۶۶,۳۳۴ ۳۰
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۶۱,۱۱۹,۶۲۸ ۷۷,۹۰۴,۰۳۴ (۲۲)
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
اندوخته سرمایه ای ۰ ۰ --
سایر اندوخته‌ها ۱,۰۰۷,۸۳۷ ۶۵۲,۴۸۳ ۵۴
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۵,۸۴۴,۱۳۵ ۳,۸۳۰,۴۶۲ ۵۳
جمع حقوق صاحبان سهام ۹,۶۰۱,۹۷۲ ۷,۲۳۲,۹۴۵ ۳۳
جمع دارایی‌ها ۷۰,۷۲۱,۶۰۰ ۸۵,۱۳۶,۹۷۹ (۱۷) جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷۰,۷۲۱,۶۰۰ ۸۵,۱۳۶,۹۷۹ (۱۷)