مشخصات
امضا کنندگان: [ Hassan Bayrami [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (داملران رازک) - نماد: ددام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/03/20 درمحل  تهران - کيلومتر 17 جاده مخصوص کرج - خيابان داروپخش - شرکت کارخانجات داروپخش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمدرضا شانه ساز پور شوشتري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملکوند فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  دکتر حسن بايرامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت داروپخش38109اصلیحسن بايرامي0057057893نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين212898اصلیحميدرضا شاددل بصير2669650716عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت لابراتوارهاي رازک9593اصلیمهدي وصفي مرندي1582096260رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت داروسازي اکسير54844اصلیمحمدرضا پيرکلخوران1462898319عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیسيدهادي موسوي0381847802عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۳۲,۶۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۶,۶۶۰)
تعدیلات سنواتی
(۴۲,۹۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۵۹,۶۱۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۵۹,۶۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۹۲,۲۴۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۹۲,۲۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۹۲,۲۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲,۱۹۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۶,۲۰۰
نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دايا رهيافت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.