icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سيمان لارستان
سرمایه ثبت شده:
234,800
نماد:
سلار
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
269456
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۹,۲۶۵ ۱۵,۹۸۰ (۴۲) پرداختنی‌های تجاری ۴,۷۶۵ ۲,۹۱۷ ۶۳
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۳۷,۳۵۲ ۳۴,۲۵۱ ۹
دریافتنی‌‌های تجاری ۹,۷۴۰ ۹,۹۵۶ (۲) مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۹,۲۱۳ ۶,۱۱۵ ۵۱ سود سهام پرداختنی ۵,۲۱۷ ۴,۰۴۳ ۲۹
موجودی مواد و کالا ۸۸,۷۳۵ ۱۰۶,۶۹۵ (۱۷) تسهیلات مالی ۲۷,۵۴۱ ۵۴,۰۹۵ (۴۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۲۵,۹۵۸ ۳۲,۳۰۴ (۲۰) ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۱۷,۵۳۹ ۱۸,۶۳۲ (۶)
جمع دارایی‌های جاری ۱۴۲,۹۱۱ ۱۷۱,۰۵۰ (۱۶) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۹۲,۴۱۴ ۱۱۳,۹۳۸ (۱۹)
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۹۶۲ ۹۹۱ (۳) بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۰۰ ۱۰۰ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲,۵۱۶ ۲,۴۶۱ ۲ تسهیلات مالی بلندمدت ۹۸۱,۶۵۷ ۹۲۸,۰۶۷ ۶
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۲۳۱,۶۵۲ ۱,۱۹۵,۲۶۰ ۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۲۲,۶۵۱ ۱۹,۳۶۲ ۱۷
سایر دارایی‌ها ۲,۳۰۰ ۲,۳۰۰ ۰ جمع بدهی‌های غیرجاری ۱,۰۰۴,۳۰۸ ۹۴۷,۴۲۹ ۶
جمع دارایی‌های غیرجاری ۱,۲۳۷,۵۳۰ ۱,۲۰۱,۱۱۲ ۳ جمع بدهی‌ها ۱,۰۹۶,۷۲۲ ۱,۰۶۱,۳۶۷ ۳
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲۳۴,۸۰۰ ۲۳۴,۸۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۶۲۲ ۶۲۲ ۰
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۶,۰۷۱ ۶,۰۷۱ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۲,۲۲۶ ۶۹,۳۰۲ (۳۹)
جمع حقوق صاحبان سهام ۲۸۳,۷۱۹ ۳۱۰,۷۹۵ (۹)
جمع دارایی‌ها ۱,۳۸۰,۴۴۱ ۱,۳۷۲,۱۶۲ ۱ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱,۳۸۰,۴۴۱ ۱,۳۷۲,۱۶۲ ۱