مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه - نماد: سپرده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/26 درمحل  سالن همايش شرکت واقع در تهران - بلوار کشاورز خيابان نادري نبش خيابان ايتاليا پلاک 13 طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بانک رفاه190000003.8 %
گروه مالي سپهر صادرات190000003.8 %
شرکت کارگزاري بانک سپه190712503.81 %
شرکت فرابورس ايران 200000004 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا212925004.26 %
شرکت گروه سرمايه گذاري بانک مسکن240000004.8 %
شرکت بانک تجارت249250004.99 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين250000005 %
شرکت بورس کالاي ايران250000005 %
سازمان بورس واوراق بها دار250000005 %
شرکت بورس اوراق بهادار تهران250000005 %
صندوق بازنشستگي و پس انداز کارکنان بانکها250000005 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير250000005 %
بانک ملي ايران 5000000010 %
ساير6769458313.54 %
جمع41498333383 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن خدابخش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد ابراهيم عنايت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهروز زارع  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فهيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
اطلاع رساني و خدمات بورس228918اصلیمحسن خدابخش1466194871رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بانک ملي ايران60اصلیهادي سالارخيلي2063263507عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سازمان بورس واوراق بهادار1اصلیحسين فهيمي6049788413عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مديريت فناوري بورس تهران105299اصلیسعيد رضواني فرد0062587943عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیعبداله شير محمد پور گرجاني1461343135نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳۸,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۲۷,۴۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۲۷,۴۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۹۴,۴۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۳۲,۸۳۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۷,۶۶۹)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۶۵,۱۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۳۱,۱۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۸
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 16,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 240,000,000 400,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
نکات بسيار مهم : براساس تبصره 2 ماده 25 اساسنامه شرکت هيچ شخصي نمي تواند در مجامع عمومي اصالتاً يا وکالتاً با دارا بودن حق رأي بيش از 5 درصد کل سهام شرکت حضور يابد.