مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت گروه کارخانجات صنعتي تبرک - نماد: تبرک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان)   برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به رعايت بند1 ماده 7و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 10:30 روز دوشنبه تاریخ 1400/05/11 و در محل کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان) برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير241414971.08 %
شرکت توسعه صنعت وعمران تبرک خاورميانه171723472576.95 %
جمع174137622278.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مجيد حسيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسعود عزيزي نميني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد امير فرقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد اکبرزاده سيرجاني  به‌عنوان منشی مجمع .