مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع سيمان غرب آسيا - نماد: سجام(سيمان غرب آسيا)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/03/04 درمحل اجراي پروژه واقع در شهرستان تربت جام-نصرآباد- جنب روستاي ابدال آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Jalil Hemmati [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد