مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت صنعتي پارس مينو - نماد: غپينو

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-131 مورخ 1398/12/17  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/02  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,260,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,622,407 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 5362407 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/02/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد