مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-99A-027 مورخ 1399/03/12 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 35,500,000,000,000 ریال به مبلغ 45,200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 45,579,409,100
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 851,098,770
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 44,728,310,330
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 2,337,265
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 19137