مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:تاريخ صورتجلسه هيئت مديره اشتباها 1399/12/23 درج شده بود که بدينوسيله به تاريخ 1400/04/28 اصلاح مي گردد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري معيار صنعت پارس - نماد: معيار(ومعيار)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/12/23  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/04/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
مجتمع فولاد سازي نيزار پارس مرصادمجتمع فولاد سازي نيزار پارس مرصاد10320261493فاقد نمایندهحسن پورفرج قاجاري2091843075عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
فولاد پارس آرين نيزارفولاد پارس آرين نيزار10860153785فاقد نمایندهحميدرضا احمدي2619682207رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدانشجوي دکترا
شهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزارشهرکهاي صنعتي پارس گستر نيزار10861007162فاقد نمایندهحميد جعفري1288034822نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
دلتا صنعت پارس نيزاردلتا صنعت پارس نيزار10860153747فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
فروزان حساب ايرانيانفروزان حساب ايرانيان10320536060فاقد نمایندهمحمد غلامي0071435964عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حميد جعفري