icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
آلومينيوم ايران
سرمایه ثبت شده:
5,197,831
نماد:
فايرا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272006
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام آلومينيوم ايران

1. صورتهاي مالي شرکت آلومينيوم ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به يادداشت توضيحي 3-15، در راستاي استفاده از مشوقهاي مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در خصوص تسويه مانده بدهي ارزي به بانک صنعت و معدن به مبلغ 1,592 ميليارد ريال، موضوع در کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد مطرح و بر اساس نامه مورخ 14 آذرماه 1396 بانک فوق، مانده بدهي شرکت مبلغ 395 ميليارد ريال اعلام گرديده که با توجه به مکاتبات و پيگيري هاي به عمل آمده، در اين خصوص مبلغ 200 ميليارد ريال در اسفند ماه 1396 پرداخت و در تاريخ 8 خرداد ماه 1397 با پرداخت مبلغ 197 ميليارد ريال، بدهي فوق تسويه گرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر، تعلق مشوقهاي قانوني مربوطه به شرکت در سال مالي مورد گزارش قطعيت يافته است، در صورت انجام تعديلات لازم، مانده موجودي نقد و تسهيلات مالي، به ترتيب مبلغ 200 ميليارد ريال و مبلغ 1,397 ميليارد ريال کاهش و سود سال مالي مورد گزارش، مبلغ 1,197 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
5. پاسخ تاييديه درخواستي از شرکت برق منطقه اي باختر تا تاريخ اين گزارش، دريافت نگرديده است. همچنين بموجب صورت تطبيق تهيه شده با شرکت آلوميناي ايران (موضوع يادداشت توضيحي 12) آن شرکت مطالبات خود را مبلغ 502 ميليارد ريال بيشتر از مانده دفاتر ذکر نموده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تاييديه و رفع مغايرت فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه، امکان پذير نمي باشد.
6. با عنايت به يادداشت توضيحي 6-30، طبق آراي صادره از سوي سازمان امور مالياتي کشور (به موجب تبصره يک ماده 38 قانون ماليات و عوارض بر ارزش افزوده)، از بابت عوارض آلايندگي سنوات مالي 1390 الي 1395 مبلغ 532 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از اين بابت ذخيره در حسابها اعمال نگرديده است. مضافا شرکت از طريق وکلاي مربوطه خود در خصوص پرونده هاي آلودگي محيط زيست اقدام به طرح دعاوي متعدد عليه برخي از دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي دولتي(از جمله سازمان امور مالياتي کشور) در محاکم قضايي و ديوان عدالت اداري نموده است ليکن اطلاعات کامل در خصوص وضعيت نهايي پرونده هاي محيط زيست شرکت و اجراي آراي صادره به اين مؤسسه ارائه نگرديده و موضوع در يادداشت هاي توضيحي صورتهاي مالي بصورت کامل توصيف نشده است. با توجه به مراتب فوق الذکر، تعيين آثار احتمالي موارد فوق بر صورتهاي مالي سال مالي مورد گزارش در شرايط موجود براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آلومينيوم ايران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. با توجه به يادداشت توضيحي 2-10، داراييهاي در جريان تکميل شامل مبلغ 315 ميليارد ريال عمدتا مربوط به بهاي ماشين آلات و تجهيزات پروژه آند سازي و همچنين مبلغ 116 ميليارد ريال از بابت هزينه هاي انجام شده به منظور اجراي پروژه مزبور (عمدتا از سنوات مالي قبل)، مي باشد. ليکن پيشرفت فيزيکي مراحل اجرايي ساخت پروژه مزبور بر اساس برنامه زمانبندي اوليه اجرا نگرديده و همچنين مدارک و مستندات در خصوص تامين منابع مالي (ارزي و ريالي) و نيز اطلاعات مربوط به برنامه و تاريخ پيش بيني تکميل اجراي پروژه مذکور، به اين موسسه ارائه نگرديده است.
9. تسهيلات مالي دريافتي (موضوع يادداشت توضيحي 2-15)، شامل مبلغ 1,561 ميليارد ريال مانده بدهي به بانک صادرات ايران (شعبه طالقاني) مي‌باشد. بر اساس تاييديه دريافتي بانک مزبور مانده طلب خود را مبلغ 7/70 ميليون دلار اعلام نموده است. توضيح اينکه موضوع کاهش مانده تسهيلات مالي مزبور، توسط شرکت در کميته تخصصي "کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد" به موجب مفاد ماده 46 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در حال پيگيري مي باشد که تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
10. به شرح يادداشت توضيحي 4-30، شرکت ، در خصوص راي کميسيون هم عرض ماده صد شهرداري اراک به مبلغ 500 ميليارد ريال، اقدام به طرح دادخواست در ديوان عدالت اداري نموده است. تا تاريخ اين گزارش، مراتب مزبور حل و فصل نگرديده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 8 الي 10 مشروط نشده است.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‏شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي مندرجات بندهاي 4 الي 6 "مباني اظهار نظر مشروط" اين گزارش، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

12. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24 تير ماه 1396 صاحبان سهام، در خصوص مفاد بندهاي 5، 6، 8 الي 10 و 13 اين گزارش و همچنين ارجاع کار به کارشناس رسمي دادگستري در خصوص هيدرات آلوميناي خريداري شده از شرکت آلوميناي ايران و ارائه گزارش آن به سهامداران عمده شرکت، عليرغم پيگيريهاي انجام شده منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
13. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به سرفصل ساير داراييها (موضوع يادداشت توضيحي 2-11) شامل مبلغ 5/54 ميليارد ريال بهاي تمام شده 583 هکتار زمين واقع در منطقه خون سرخ بندرعباس که با توجه به وکالتنامه رسمي توسط شرکت ايميدرو به نام شرکت مزبور انتقال يافته و در بخشي از آن نيز کارخانه شرکت آلومينيوم المهدي احداث شده و زمين مزبور در رهن بانک قرار گرفته و همچنين تعهدات شرکت آلومينيوم المهدي، توسط شرکت مورد گزارش تضمين گرديده است. ضمن اينکه به رغم منتفي شدن موضوع بخشي از تضامين توديعي شرکت نزد ديگران و پيگيري‌هاي انجام شده، حسابهاي انتظامي ذيربط (موضوع يادداشت توضيحي 2-30)، در اين خصوص اصلاح نشده، جلب مي نمايد.
14. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد بند 4 مصوبه شماره 417 مورخ 6 اسفند ماه 1396 هيئت مديره مبني بر اتخاذ تصميمات توسط صاحبان سهام در ارتباط با موضوع دادنامه شماره 2857 مورخ 2 دي ماه 1396 صادره از شعبه 26 ديوان عدالت اداري (در ارتباط با موضوع پرونده آلايندگي محيط زيست) و مضافا تعيين تکليف نهايي وضعيت آلايندگي فعاليت شرکت مورد گزارش و قراردادهاي فيمابين با وکلاي حقوقي پرونده مزبور و هزينه هاي مربوطه (توضيح اينکه در تاريخ 15 ارديبهشت ماه 1397، مبلغ 71 ميليارد ريال از حسابهاي بانکي شرکت، برداشت گرديده است)،جلب مي نمايد.
15. گزارشات کارشناسي، توجيهي اقتصادي مربوط به نمايندگي فروش محصولات به شرکت Turmet Metal در کشور ترکيه و همچنين فسخ قرارداد نمايندگي با شرکت مذکور (به ترتيب موضوع مصوبات جلسات مورخ 30 خرداد ماه 1396 و 2 آبان ماه 1396 هيئت مديره)، به اين مؤسسه ارائه نگرديده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
17. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام با امضا سه عضو تنظيم و ارائه گرديده است و مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي اين گزارش، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات (مربوط به عملکرد سال مالي 1396) مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده در مهلت مقرر، تغييرات در نماينده حقيقي عضو هيئت مديره و افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملکرد شرکت، رعايت نشده است.
19. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل کنترلهاي داخلي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
20. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

21تیر1397
موسسه حسابرسي هوشيار مميز
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار مميز Mehdi Gharebaghi [Sign]9320691397/04/21 23:31:52
شريک موسسه هوشيار مميز Mohsen Rezaei [Sign]8003401397/04/21 23:35:29
مدير موسسه هوشيار مميز "Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign] "8008241397/04/21 23:38:12