مشخصات
امضا کنندگان: [ Majid Totonchi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق - نماد: ثشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/10/24 درمحل  مشهد-بلوار خيام-سرپرستي بانک مسکن -سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پارس مسکن سامان10830 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )13130 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن ( سهامي خاص )13130 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس ( سهامي خاص )13130 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران ( سهامي خاص )13130 %
ساير سهامداران2510160.03 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز31965430.36 %
شرکت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز(سهامي عام)56200000.62 %
شرکت پويا نوين پارس71093170.79 %
بانک دي524984995.83 %
شرکت توسعه و مديريت سرمايه صبا610000006.78 %
شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص)10940000012.16 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)53197927459.11 %
جمع77106098485.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا اميني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي نادري نورعيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسلم صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدعليرضا سيف زاده عمراني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن78828اصلیابوالفضل مهران0872268527عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن276174اصلیمحمد مقدوري3620934606رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت پارس مسکن سامان327886اصلیغفور خرامهر0828843805عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز313373اصلیاحمد صادقي گلمکاني5229747420نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد(سهامي خاص)385960اصلیسيدجواد جمالي1199206261عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۰۷,۱۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۲,۸۰۸
تعدیلات سنواتی
(۷,۴۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳۵,۳۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۶,۳۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۰,۷۷۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۰,۷۷۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۰,۷۷۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۱۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-