مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه - نماد: سپرده

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/03/10  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/08/23 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
اطلاع رساني و خدمات بورساطلاع رساني و خدمات بورس10102700449مسعود طالبيانمحسن رحمتي0071028463عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
بانک مليبانک ملي10861677542افسانه اروجيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سازمان بورس و اوراق بهادارسازمان بورس و اوراق بهادار14000259050حسين فهيميمحمد باغستاني0080649629عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
مديريت فناوري بورس تهرانمديريت فناوري بورس تهران10101491919علي بيگ زاده ميلانيغلامرضا ابوترابي0492494568نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
بورس اوراق بهادار تهرانبورس اوراق بهادار تهران10103225320محمدسجاد سياهکارزادهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
محمد باغستاني